Algemene voorwaarden

Annulering

Online artikelen kunnen niet worden geannuleerd na aankoop.

Wanneer je een afspraak met mij hebt dan dien je deze 24 uur van te voren af te zeggen. Anders ben ik genoodzaakt alsnog de kosten te verrekenen.

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien gewenst eerst mondeling bekend gemaakt te worden.

Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Ingrid Lemmink desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats. 

Aansprakelijkheid

Ingrid Lemmink is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Ingrid Lemmink geleverde zaken en/of diensten.

Daarnaast is Ingrid Lemmink nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Ingrid Lemmink rust slechts een inspanningsverplichting.